Polityka prywatności


Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisie internetowym Centro Medica

Celem niniejszej Polityki Prywatności jest wyjaśnienie zasad, na jakich spółka Centro Medica sp. z o.o. gromadzi, wykorzystuje i chroni Państwa dane osobowe, a także przedstawienie przysługujących Państwu praw w związku z przetwarzaniem przez Centro Medica sp. z o.o.  danych osobowych.

Deklaracja o ochronie danych Centro Medica sp. z o.o. opiera się na warunkach opisanych w ROZPORZĄDZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO. Nasza deklaracja o ochronie danych powinna być czytelna i zrozumiała dla czytelników, dla naszych klientów i partnerów biznesowych.

  1. Definicje

a) Dane osobowe

”Dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

b) Administrator danych

„administrator” (administrator danych osobowych) oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

c) Przetwarzanie

„przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

d) Ograniczenie przetwarzania
„ograniczenie przetwarzania” oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania;

e) Profilowanie

„profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się;

f) Pseudonimizacja

„pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej;

g) Podmiot przetwarzający

„podmiot przetwarzający” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora;

 h) Odbiorca

„odbiorca” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią. Organy publiczne, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, nie są jednak uznawane za odbiorców; przetwarzanie tych danych przez te organy publiczne musi być zgodne z przepisami o ochronie danych mającymi zastosowanie stosownie do celów przetwarzania;

i) strona trzecia

„strona trzecia” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub podmiot inny niż osoba, której dane dotyczą, administrator, podmiot przetwarzający czy osoby, które – z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego – mogą przetwarzać dane osobowe;

j) Zgoda

„zgoda” osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych;

2. Administrator i inspektor ochrony danych

Administratorem danych osobowych jest:

Centro Medica sp. z o. o.
ul. Bursztynowa 4/D1
83-021 Rokitnica
Strona internetowa: www.centromedica.pl

Tel: +48 58 351 34 94
Kom.: +48 786 909 755
e-mail: biuro(at)centromedica.pl

Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych. Inspektorem jest Pani Bożena Chmielewska, e-mail: inspektor@centromedica.pl

3. Pliki Cookies

Strony internetowe firmy CentroMedica używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane na wykorzystywanym urządzeniu, następnie używany do celów statystycznych, poprawy funkcjonalności strony internetowej i innych funkcji.

Osoba, której dotyczą dane, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym może na stałe odmówić ustawienia plików cookie. Ponadto już ustawione pliki cookie mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli użytkownik strony internetowej odrzuci opcjonalne ustawienia plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

4. Gromadzenie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa CentroMedica zbiera serię ogólnych danych i informacji, gdy osoba, której dane dotyczą, lub automatyczny system, wywołuje stronę internetową. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. Zebrane mogą być (1) typy i wersje przeglądarek, (2) system operacyjny używany przez system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępu dociera do naszej witryny (tzw. -websites), (4) kontrolowane są podstrony, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem systemu dostępu znajdującego się w naszym serwisie, (5) data i czas dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawca usług internetowych systemu dostępu oraz (8) wszelkie inne podobne dane i informacje, które mogą zostać wykorzystane w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, CentroMedica nie wyciąga żadnych wniosków na temat osoby, której dane dotyczą. Informacje te są potrzebne w celu (1) prawidłowego dostarczenia zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej oraz jej reklamy, (3) zapewnienia długoterminowej rentowności naszych systemów informatycznych i technologii strony internetowej oraz (4) zapewnić organom ścigania informacje niezbędne do wszczęcia postępowania karnego w przypadku cyberataku. Dlatego też CentroMedica analizuje anonimowo zbierane dane i informacje w sposób statystyczny w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych w naszym przedsiębiorstwie oraz zapewnienia optymalnego poziomu ochrony danych osobowych, które przetwarzamy. Anonimowe dane z plików dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych przekazanych przez osobę, której dane dotyczą.

5. Możliwość kontaktu za pośrednictwem strony internetowej

Strona internetowa CentroMedica zawiera informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny z naszym przedsiębiorstwem, a także bezpośrednią komunikację z nami, która obejmuje również ogólny adres poczty elektronicznej (adres e-mail). Jeżeli podmiot danych kontaktuje się z administratorem pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez podmiot danych są automatycznie przechowywane. Takie dane osobowe przekazywane dobrowolnie przez podmiot danych administratorowi danych są przetwarzane w celu kontaktowania się z osobą, której dane dotyczą.

6. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Administrator przetwarza i przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu ich przechowywania, lub dopóki jest to wymagane, zgodnie z prawem.

Jeżeli cel przechowywania nie ma zastosowania lub upłynął okres przechowywania zalecany przez prawodawcę dane osobowe są rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z wymogami prawnymi.

7.  Prawa osób, których dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia

Każdy podmiot danych ma prawo do uzyskania od administratora potwierdzenia czy dane osobowe, które go dotyczą są przetwarzane. Jeżeli podmiot danych chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie zwrócić się do administratora pisząc na adres siedziby lub elektroniczny, jak też telefonicznie. Kontakt do administratora podany jest w pkt. 2 niniejszej Polityki prywatności.

b) Prawo dostępu

Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:

•          cele przetwarzania;

•          kategorie odnośnych danych osobowych;

•          informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;

•          w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;

•          informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;

•          informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;

•          jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;

•          informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46 RODO, związanych z przekazaniem.

c) Prawo do sprostowania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

d) Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

 

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

•          dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

•          osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO, i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;

•          osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 RODO wobec przetwarzania;

•          dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

•          dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;

•          dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:

•          osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

•          przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

•          administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

•          osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 RODO wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.

f) Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:

•          przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) RODO lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b)RODO;

•          oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.

Wykonując prawo do przenoszenia danych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.

Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

g) Prawo do sprzeciwu
Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.

W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.

Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1 RODO, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.

h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowanie

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

Powyższe nie ma zastosowania, jeżeli ta decyzja: a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a administratorem; b) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub c) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą.

W przypadkach, o których mowa w a) i c), administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.

Decyzje zautomatyzowane nie mogą opierać się na szczególnych kategoriach danych osobowych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, chyba że zastosowanie ma art. 9 ust. 2 lit. a) lub g) RODO i istnieją właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą.

i) Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.

8. Ochrona danych w przypadku rekrutacji

Administrator przetwarza dane osobowe kandydatów do pracy w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji. Przetwarzanie może odbywać się drogą elektroniczną, gdy dokumenty aplikacyjne przesyłane są pocztą elektroniczną.

Klauzula informacyjna dotycząca rekrutacji

9. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i użytkowania Etracker

W ramach strony internetowej Centro Medica sp. z o.o.  administrator może wykorzystywać komponenty przedsiębiorstwa Etracker. Etracker to usługa analityki internetowej. Analityka internetowa to zbieranie, gromadzenie i analiza danych na temat zachowania odwiedzających strony. Usługa analizy sieci przechwytuje, między innymi, dane o tym, z której strony dotarła dana osoba na inną stronę które podstrony witryny zostały odwiedzone lub jak często i przez jaki okres trwają podstrony został wyświetlony. Analityka internetowa jest wykorzystywana głównie do optymalizacji strony internetowej oraz w celu przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści reklamy internetowej.

Spółka operacyjna Etracker to Etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg, Niemcy.

Etracker ustawia plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez Administrator i do której zintegrowano komponent Etracker, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, jest automatycznie monitowana o przesłanie danych do marketing i optymalizacja do Etracker poprzez komponent Etracker. W trakcie tej procedury technicznej Etracker otrzymuje dane, które są używane do tworzenia profili użytkowników o pseudonimach. Tak utworzone profile użytkowników są wykorzystywane do analizy zachowania podmiotu danych, który uzyskał dostęp do strony internetowej Administratora i są oceniane w celu poprawy i optymalizacji strony internetowej. Dane zgromadzone za pośrednictwem komponentu Etracker nie są wykorzystywane bez uprzedniego uzyskania odrębnej i wyraźnej zgody podmiotu danych w celu zidentyfikowania podmiotu danych. Dane te nie są łączone z danymi osobowymi lub innymi danymi, które zawierają ten sam pseudonim.

Osoba, której dotyczą dane, może, jak stwierdzono powyżej, w dowolnym czasie uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej i, trwale, odmówić ustawienia plików cookie. Takie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby także Etrackerowi ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie już ustawione przez Etracker mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto podmiot danych ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec zbioru danych dotyczących korzystania z tej strony internetowej, które są generowane przez plik cookie Etracker, a także przetwarzania tych danych przez Etracker i szansy na ich wykluczenie. W tym celu podmiot danych musi nacisnąć przycisk "ustawiania plików cookie" pod linkiem

www.etracker.de/privacy,

który ustawia rezygnację. Plik cookie służący do rezygnacji wykorzystywany w tym celu został umieszczony w systemie informatycznym wykorzystywanym przez podmiot danych. Jeśli pliki cookie zostaną usunięte z systemu osoby, której dane dotyczą, osoba, której dane dotyczą, musi ponownie nawiązać połączenie i ustawić nowy plik cookie rezygnacji.

Po ustawieniu opcji rezygnacji z plików cookie istnieje jednak możliwość, że strony administratora nie będą już w pełni wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą.

 

Obowiązujące przepisy Etracker dotyczące ochrony danych można uzyskać pod adresem www.etracker.com/de/datenschutz.html.

10. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i użytkowania Google Analytics (z funkcją anonimizacji)

W ramach strony internetowej Centro Medica sp. z o.o.  administrator może wykorzystywać Google Analytics – popularną usługę analityczną dostarczaną przez Google. Google Analytics stosuje cookies do analizy ilość użytkowników odwiedzających stronę.
 

Operatorem komponentu Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, Stany Zjednoczone.

W przypadku analityki internetowej za pomocą Google Analytics Administrator korzysta z aplikacji "_gat. _anonymizeIp". Za pomocą tej aplikacji adres IP połączenia internetowego osoby, której dane dotyczą, jest skracany przez Google i anonimizowany podczas uzyskiwania dostępu do naszych stron internetowych z państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub innego umawiającego się państwa do Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Celem komponentu Google Analytics jest analiza ruchu w naszej witrynie. Google wykorzystuje zebrane dane i informacje, między innymi, do oceny korzystania z naszej strony internetowej i do dostarczania raportów online, które pokazują działania na naszych stronach internetowych oraz do świadczenia innych usług związanych z korzystaniem z naszej strony internetowej.

Google Analytics umieszcza plik cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Po ustawieniu pliku cookie Google może analizować korzystanie z naszej witryny. Przy każdym wywołaniu jednej z poszczególnych stron tej strony internetowej, obsługiwanej przez Administrator i do której zintegrowano komponent Google Analytics, przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, automatycznie przesyła dane przez Składnik Google Analytics do celów reklamy online i rozliczania prowizji od Google. W trakcie tej procedury technicznej przedsiębiorstwo Google uzyskuje wiedzę na temat danych osobowych, takich jak adres IP podmiotu danych, który służy Google między innymi do poznania pochodzenia odwiedzających i kliknięć, a następnie do utworzenia rozliczeń prowizyjnych.

Plik cookie wykorzystywany jest do przechowywania danych osobowych, takich jak czas dostępu, lokalizacja, z której uzyskano dostęp, oraz częstotliwość wizyt naszej witryny przez osobę, której dane dotyczą. Przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej, takie dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta podmiot danych, będą przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe zebrane za pośrednictwem procedury technicznej stronom trzecim.

Osoba, której dotyczą dane, może, jak wspomniano powyżej, uniemożliwić ustawienie plików cookie za pośrednictwem naszej strony internetowej w dowolnym momencie poprzez odpowiednie dostosowanie używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić ustanowienia plików cookie. Takie dostosowanie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google Analytics ustawienie pliku cookie w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto pliki cookie używane już przez Google Analytics mogą zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, może sprzeciwić się gromadzeniu danych generowanych przez Google Analytics, co jest związane z korzystaniem z tej witryny, jak również przetwarzaniem tych danych przez Google i możliwością wykluczenia takich danych. W tym celu podmiot danych musi pobrać dodatek do przeglądarki pod linkiem tools.google.com/dlpage/gaoptout i zainstalować go. Ten dodatek do przeglądarki informuje Google Analytics za pomocą JavaScript, że wszelkie dane i informacje o odwiedzinach stron internetowych mogą nie być przesyłane do Google Analytics. Instalacja dodatków przeglądarki jest uznawana za sprzeciw Google. Jeśli system informatyczny podmiotu danych zostanie później usunięty, sformatowany lub nowo zainstalowany, podmiot danych musi ponownie zainstalować dodatki przeglądarki, aby wyłączyć Google Analytics. Jeśli dodatek do przeglądarki został odinstalowany przez osobę, której dane dotyczą, lub jakąkolwiek inną osobę przypisaną do jej kompetencji lub jest wyłączona, możliwe jest ponowne zainstalowanie lub ponowne uruchomienie dodatków przeglądarki.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie www.google.com/intl/pl/policies/privacy/ i pod adresem www.google.com/analytics/terms/us.html. Google Analytics został dokładniej objaśniony w poniższym linku www.google.com/analytics/.

11. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Google AdWords

W ramach strony internetowej Centro Medica sp. z o.o.  administrator może wykorzystywać Google AdWords. Google AdWords to usługa reklamy internetowej, która umożliwia reklamodawcy umieszczanie reklam w wynikach wyszukiwania Google i sieci reklamowej Google. Google AdWords pozwala reklamodawcy na wstępne zdefiniowanie konkretnych słów kluczowych, za pomocą których reklama w wynikach wyszukiwania Google będzie wyświetlana dopiero wtedy, gdy użytkownik użyje wyszukiwarki, aby uzyskać wynik wyszukiwania odpowiedni dla słowa kluczowego. W sieci reklamowej Google reklamy są dystrybuowane na odpowiednich stronach internetowych przy użyciu automatycznego algorytmu, uwzględniając wcześniej zdefiniowane słowa kluczowe.

Spółka operacyjna Google AdWords to Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, STANY ZJEDNOCZONE.


Celem Google AdWords jest promocja naszej strony internetowej poprzez umieszczenie odpowiednich reklam na stronach internetowych stron trzecich oraz w wynikach wyszukiwarki Google i umieszczeniu reklam zewnętrznych w naszej witrynie.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, dociera do naszej witryny za pośrednictwem reklamy Google, plik cookie dotyczący konwersji jest składany w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą, za pośrednictwem Google. Definicja plików cookie została wyjaśniona powyżej. Plik cookie konwersji traci ważność po 30 dniach i nie jest wykorzystywany do identyfikacji podmiotu danych. Jeśli plik cookie nie wygasł, plik cookie konwersji służy do sprawdzenia, czy na naszej stronie internetowej zostały wywołane określone podstrony. Za pomocą pliku cookie konwersji zarówno Google, jak i Administrator mogą ustalić, czy osoba, która dotarła do reklamy AdWords w naszej witrynie, wygenerowała sprzedaż, czyli dokonała lub anulowała sprzedaż towarów.

Dane i informacje zebrane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane przez Google do tworzenia statystyk odwiedzin naszej witryny. Te statystyki odwiedzin są używane w celu określenia całkowitej liczby użytkowników, którzy zostali wyświetleni w reklamach AdWords, aby sprawdzić sukces lub porażkę każdej reklamy AdWords i zoptymalizować nasze reklamy AdWords w przyszłości. Ani nasza firma, ani inni reklamodawcy Google AdWords nie otrzymują od Google informacji umożliwiających identyfikację podmiotu danych.

Za każdym razem, gdy odwiedzamy nasze strony internetowe, dane osobowe, w tym adres IP dostępu do Internetu, z którego korzysta podmiot danych, są przesyłane do Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Te dane osobowe są przechowywane przez Google w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Google może przekazać te dane osobowe zebrane za pośrednictwem procedury technicznej stronom trzecim.

Osoba, której dotyczą dane, może w dowolnym momencie uniemożliwić ustawienie plików cookie przez naszą stronę internetową, jak określono powyżej, za pomocą odpowiedniego ustawienia używanej przeglądarki internetowej, a tym samym na stałe odmówić ustawienia plików cookie. Takie ustawienie przeglądarki internetowej uniemożliwiłoby Google umieszczenie pliku cookie konwersji w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą. Ponadto plik cookie ustawiony przez Google AdWords może zostać usunięty w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania.

Podmiot danych ma możliwość zgłoszenia sprzeciwu wobec reklamy Google opartej na zainteresowaniach. Dlatego osoba, której dane dotyczą, musi uzyskać dostęp z każdej przeglądarki korzystającej z linku www.google.de/settings/ads i ustawić żądane ustawienia.

Dalsze informacje i obowiązujące przepisy Google dotyczące ochrony danych można znaleźć na stronie www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

12. Podstawa prawna przetwarzania

Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim – spełniony jest co najmniej jeden z poniższych warunków:

a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

b) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

d) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

f) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

13. Prawnie uzasadniony interes administratora

Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie działań marketingowych oraz realizowanie kontaktów z kontrahentami.

14. Okres, w którym będą przechowywane dane osobowe
 

Kryteriami stosowanymi do określenia terminu przechowywania danych osobowych są odpowiednie ustawowe okresy przechowywania.  Po upływie tego okresu dane są usuwane.

15. Dobrowolność podania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane w Centro Medica podawane są dobrowolnie, jednakże brak ich podania powoduje brak możliwości zawarcia umowy.

16. Istnienie automatycznego podejmowania decyzji
Centro Medica nie podejmuje decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

 

Przetwarzanie danych osobowych Kandydata do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informujemy:

Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centro Medica sp. z o. o., ul. Bursztynowa 4/D1; 83-021 Rokitnica, Tel: +48 58 351 34 94; Tel. Kom.: +48 786 909 755; e-mail: biuro(at)centromedica.pl

Inspektor ochrony danych

We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, ma Pani/Pan prawo kontaktować się z naszym Inspektorem ochrony danych, na adres e-mail: inspektor(at)centromedica.pl

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu przeprowadzenia i rozstrzygnięcia procesu rekrutacji.

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:

Podstawą przetwarzania są przepisy prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane osobowe  niewymagane przepisami prawa, przekazane  przez  Panią/Pana w dostarczonych  dokumentach, będą przetwarzane  na  podstawie zgody,  za  jaką zostanie  potraktowane  ich  przekazanie  (art. 6 ust.1 lit. a RODO).

W przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę cywilnoprawną, przetwarzanie jest niezbędne aby podjąć działania przed zawarciem umowy, na żądanie kandydata/ki (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Dodatkowo  Pani/Pana  dane  osobowe,  mogą być przetwarzane  w  calach  związanych  z przyszłymi procesami rekrutacji, na podstawie odrębnie wyrażonej przez Panią/Pana zgody.

Obowiązek podania danych

Podanie danych osobowych wynikających z przepisów prawa pracy jest niezbędne. Niepodanie tych danych spowoduje brak możliwości udziału w procesie rekrutacji. Podanie  danych  innych, niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.

W przypadku rekrutacji w związku z zatrudnieniem w oparciu o umowę cywilnoprawną, podanie danych jest warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacyjnym oraz ewentualnego zawarcia umowy oraz jednocześnie jej wymogiem. Konsekwencją niepodania wymaganych danych będzie niemożność uwzględnienia kandydata w procesie rekrutacyjnym przez administratora.

W przypadku gdy chciałby Pan / chciała Pani abyśmy rozpatrywali Pana / Pani kandydaturę także w późniejszych procesach rekrutacyjnych, prosimy o opatrzenie CV dodatkową klauzulą o treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w kolejnych procesach rekrutacyjnych mających miejsce w terminie 6 miesięcy od przesłania przeze mnie dokumentów rekrutacyjnych.”

Brak uzupełnienia CV o powyższą klauzulę spowoduje, że nie będziemy rozpatrywali danej kandydatury w kolejnych procesach rekrutacyjnych.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane przez 3 miesiące od dnia rozstrzygnięcia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z rekrutacjami organizowanymi w przyszłości, dane będą przechowywane przez 6 miesięcy lub do dnia wycofania zgody.

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

  1. podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa,
  2. dostawcom usług teleinformatycznych, BHP, księgowych i doradczych, na podstawie zawartych umów,
  3. firmie realizującej usługi związane z utylizacją dokumentacji i innych nośników zawierających dane osobowe,

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegały profilowaniu.

Prawa osób

Posiada Pani/Pan prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, prawo żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo żądania przenoszenia danych. W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie zgody kandydat do pracy ma ponadto prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Konsekwencją wycofania zgody będzie brak możliwości przetwarzania danych innych niż wynikających z przepisów prawa.
  2. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.